آیین نامه و بخشنامه (دانشجوی نمونه)

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

اصلاحیه آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه (۹۷)

شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه