آیین نامه و بخشنامه (دانشجوی نمونه)

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه (نسخه سال تحصیلی ۹۹-۹۸)

شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه (نسخه سال تحصیلی ۹۹-۹۸)