شورای صنفی دانشجویان

به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، براساس مفاد آئین نامه شورای صنفی دانشجویی دانشگاه های کشور (ابلاغی از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری) تشکیل می گردد. این شورا پیگیر مجموعه ای از امور مرتبط با دانشجویان در محدوده فضاهای دانشگاهی مطابق مفاد آئین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویی دانشگاه های کشور می باشد.

 

آیین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویان

انتخابات شورای صنفی دانشجویی