شورای صنفی دانشجویان

به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه سازی، مشارکت، همفکری،
تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و مرتبط با دانشجویان شامل:

  • امور تغذیه، امور خوابگاه‌ها، امور خدماتی، کتابخانه ها، خدمات رایانه، تکثیر، بیمه حوادث، وام‌های دانشجویی، ارائه خدمات آموزشی، تربیت بدنی و...
  • شوراهای صنفی – رفاهی دانشجویی در دانشکده‌های مستقل و پردیس‌ها
    می‌توانند تشکیل شوند.
  • نظارت بر عملکرد انتخابات و هماهنگی بین آنها توسط این اداره کل به عنوان بازوی اجرایی معاون دانشجویی دانشگاه صورت می‌گیرد.