وام دانشجویی

وام دانشجویی به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع رفاهی دانشجویان متقاضی مستعد و کم بضاعت در نظر گرفته شده است.

 • ازدواج
 • تحصیلی
 • تحصیلی (معلول نابینا- کم بینا - ناشنوا - کم شنوا)
 • تحصیلی (معلول جسمی و حرکتی)
 • ضروری
 • ضروری حوادث غیر مترقبه
 • ضروری مبتکر و نوآور
 • ضروری روشندل (نابینا و کم بینا)
 • ضروری (معلول جسمی و حرکتی)
 • ضروری ویژه دکتری
 • حج
 • زیارت عتبات عالیات کشور عراق
 • مسکن
 • تغذیه
 • موارد خاص
 • ودیعه مسکن
 • ویژه دکتری روزانه
 • شهریه
 • استعداد درخشان (تحصیلی ممتاز و نمونه)
 • استعداد درخشان (ضروری ممتاز و نمونه)
 • استعداد درخشان (ضروری قهرمان ورزشی) 
 • دانش هسته‌ای (تحصیلی)
 • دانش هسته‌ای (ضروری)