وام دانشجویی

به منظور کمک به امور تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد کم بضاعت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و در راستای تکالیف مقرر در ماده 1قانون صندوق،بندهای"د"، "ه"، "و"و ماده 3 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان به ترتیب مصوب 71/12/04 مجلس شورای اسلامی، 1373/10/17 هیأت  وزیران  و  اصلاحات  بعد  از  آن، آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام  های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین گردیده است.

انواع وام دانشجویی

مبالغ وام های دانشجویی

شرایط عمومی/آموزشی/ضامنین برای دریافت وام


آیین نامه‌ و بخشنامه (وام دانشجویی)

فرم وام دانشجویی (سندتعهدمحضری)


آموزش و راهنما ویژه دانشجویان (وام دانشجویی)

آموزش و راهنما ویژه کارکنان (وام دانشجویی)


اخبار و اطلاعیه ها