اخبار

کارگاه دوره آشنایی با مقدمات بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه برگزار شد.

کارگاه دوره آشنایی با مقدمات بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه برگزار شد.

کارگاه دوره آشنایی با مقدمات بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه، توسط اداره کل امور دانشجویی و با همکاری مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان، ۸ اسفندماه ۱۴۰۰ ویژه کارشناسان امور دانشجویی دانشگاه، ...