وظایف اداره تغذیه دانشجویی

•    نظارت و بازدید تغذیه ای و بهداشتی از 23 غذاخوری و بوفه دانشجویی و ارائه گزارش بازدید و پیگیری نواقص و مشکلات تا رفع مورد
•    نظارت بر کیفیت و کمیت مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای دانشجویان
•     نظارت، بازرسی و اصلاح روش های آماده سازی / فرمولاسیون/فرآوری و پخت غذا
•     کنترل کیفیت و سلامت مواد اولیه ورودی و نظارت بر نگهداری مواد غذایی در سردخانه ها و انبارها
•     بررسی نا محسوس کیفی و کمی غذای دانشجویی با همکاری تیم دانشجویی
•    بررسی و سنجش مداوم مصرف و میزان مواد غذایی (سبد غذایی دانشجو)
•     تهیه و تنظیم کارشناسی برنامه غذایی صبحانه ،ناهار و شام دانشجویی هفتگی یا ماهانه در غذاخوری‌های دانشجویی  با هدف یکسان سازی خدمات دانشجویی
•    تشکیل جلسات دوره ای با نمایندگان شورای صنفی دانشجویان در خصوص تنظیم برنامه غذایی، غذاهای جدید، وزن پخته غذاها و کیفیت و کمیت غذا و ...
•    تهیه و تدوین شرایط اختصاصی قراردادها و مناقصه های مرتبط با تغذیه دانشجویی به تفکیک هر دانشکده/پردیس/خوابگاه
•    ارزیابی صلاحیت فنی و بازرگانی پیمانکاران غذای دانشجویی
•    اصلاح و به روزرسانی قرارداد طبخ و تهیه مواد غذای دانشجویی با توجه به شرایط و اتفاقات مهم سالیانه بر اساس تاییدیه اداره حقوقی ،اداره مالی و پشتیبانی دانشگاه
•    تهیه و تنظیم و اعمال جرایم بهداشتی و تغذیه ای غذاخوری های دانشجویی
•    تهیه  و ابلاغ مارک ها و نشان های مورد تایید مواد غذایی و دارای نشان سلامت
•    پیگیری و رسیدگی به شکایات دانشجویی
•    رصد و نظر سنجی خدمات تغذیه ای ارائه شده به دانشجویان
•    تهیه، تدوین و ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با امور تغذیه دانشجویان و ارزیابی نیازها
•    اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان در زمینه قوانین، فعالیت ها و فرآیندهای مرتبط با تغذیه دانشجویان (شامل اتوماسیون تغذیه، برنامه غذایی، رعایت اصول بهداشتی، عملکرد اداره تغذیه و ...)
•    انجام نظرسنجی از دانشجویان و ثبت نتایج به صورت حداقل ترمی یک بار و آنالیز نتایج و تصمیم گیری براساس نتایج جهت بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان
•    تحلیل وضعیت تغذیه دانشجویی و شناسایی نقاط قابل بهبود
•    ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان
•    برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ویژه کارشناسان تغذیه، مسئولین ، پرسنل غذاخوری ها،شورای صنفی و ناظرین دانشجویی