انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد. انتخاب دانشجویان نمونه در دو سطح دانشگاهی و کشوری انجام می‌شود.

  • کسب حداقل امتیازات بخش‌های آموزشی، پژوهش، فرهنگی – اجتماعی و شئون دانشجویی برای شرکت در این رقابت الزامی است.
  • برای شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه و تکمیل فرم متقاضی، به امور دانشجویی دانشکده / پردیس مراجعه نمائید.

 

انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه