کار دانشجویی

جهت بهره گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه‌های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان کار دانشجویی ایجاد شده است.