کار دانشجویی

این آئین نامه بمنظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امورآموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه‌های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان تحت عنوان کار دانشجویی تدوین می‌گردد.

 

کار دانشجویی