اطلاعیه - آرشیو

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار - طبخ و توزیع غذای دانشجویی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار - طبخ و توزیع غذای دانشجویی

دانشگاه تهران در نظر دارد نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت، به منظور دعوت در مناقصه محدود واگذاری امور مربوط به خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی در غذاخوری‌های دانشجویی ...